laptop-199x300Het doel van de onderwijsarchitect is het creëren van eigenaarschap bij onderwijsprofessionals.

Niet door mensen te dwingen tot verandering maar door ze het heft in eigen handen te laten nemen. Uitgangspunt is dan ook samenwerking met het werkveld, dicht bij het primaire proces.  Samen met de onderwijsprofessional kijken wat waar nodig is om de effectiviteit van zowel onderwijs als professional te verhogen.

Dit vormt mede  de basis voor het ontwikkelen van een lerende organisatie. Een organisatie waarbinnen alle betrokkenen van en met elkaar leren. De onderwijsarchitect werkt met docenten uit het voortgezet- en beroepsonderwijs.

Opbrengstgericht werken.

Onderwijsprofessionals die opbrengstgericht werken buigen zich regelmatig over de vraag wat de resultaten zeggen over de leerlingen en over het onderwijs en gebruiken deze resultaten om hun aanpak te verbeteren. Dit vraagt van de onderwijsprofessionals samenwerking, maar ook een lerende en onderzoekende houding.

De onderwijsarchitect ondersteunt professionals in het opbrengstgericht werken op de volgende gebieden:

Werken van uit een visie op onderwijs.
Een duidelijk geformuleerde visie op onderwijs geeft onderwijsprofessionals een duidelijke richting waarin zij zich willen ontwikkelen. Opvattingen, waarden en idealen over wat goed onderwijs is, worden gemeengoed. Een goed  omschreven en een in de gehele organisatie gedragen visie op onderwijs maakt het voor de onderwijsprofessional eenvoudiger om realistische doelen te formuleren.

Realistische doelen stellen.

Vooraf gestelde leerdoelen maken het voor docent en leerling inzichtelijk wat de gewenste leeropbrengst moet zijn. Door te werken in een georganiseerde leeromgeving (lerende organisatie) worden  alle betrokkenen verantwoordelijk gemaakt voor het komen tot voldoende leeropbrengsten. Daarnaast worden de kwaliteiten en/of tekortkomingen van het lerende individu eerder gesignaleerd en kan de behoefte aan onderwijs op maat beter in kaart worden gebracht.

Omgaan met verschillen.

Elk  persoon leert en ontwikkelt zich op een andere manier. Voor het behalen van goede resultaten  moet het onderwijs afgestemd worden op de behoefte van de lerende. Dit betekent dat er gedifferentieerd moet worden in tijd, instructie, leerstijl, leerstof, leeromgeving etc. Dit vraagt om kennis hebben en vaardig zijn in het gebruik van effectieve didactiek en effectief lesmateriaal.

Effectieve didactiek en effectief lesmateriaal inzetten.

Leren is een sociaal en actief proces. De mens heeft van nature een verkenningsdrift. In de moderne samenleving meedraaien, vraagt om kennis van deze samenleving. Het is daarom raadzaam een didactiek en lesmateriaal te kiezen die de leerling in zijn context van deze moderne samenleving laat leren. De onderwijsarchitect is gespecialiseerd in de didactiek van het leren door onderzoek en ontwerp (O&O-leren). Deze didactiek is niet vakgebonden, creëert samenhang tussen vakken, geeft een gemeenschappelijk beeld over het leren van leerlingen, is taalvaardigheid trainen en rekenvaardigheid trainen. O&O –leren is daarnaast een vorm van samenwerkend leren, waardoor leerlingen belangrijke sociale vaardigheden ontwikkelen. O&O-leren biedt mogelijkheden om gedifferentieerd te leren. Binnen het O&O-leren is er ook volop aandacht voor het groepsproces en reflectie, waardoor leerlingen steeds efficiënter leren werken.

Effectief feedback geven.

“Feedback geven is één van de meest effectieve onderwijsstrate-gieën” (John Hattie , Review of Educational Research (2007)). Feedback is niets meer dan informatie krijgen over iets wat je doet. Effectieve feedback vult de kloof tussen dat wat je wel begrijpt en wat je nog niet begrijpt.  Ervaring wijst uit dat onderwijsprofessionals onvoldoende gebruik maken van  effectieve feedback.  Effectief feedback geven betekent feedback geven op vier gebieden: op de taak, op het proces, op zelf-regulatie en op de persoon zelf.

Instrumenten ontwikkelen en gebruiken om informatie verzamelen en analyseren.

Hierbij kijk je niet alleen terug op prestaties, maar analyseer je de resultaten om vooruit te kijken! Toetsing is een belangrijk punt voor zowel leerling als docent. Het geeft immers “objectieve” informatie over de prestaties van de lerende op dat moment. Maar hoe objectief is die informatie? Wat zegt het eigenlijk als een leerling een 7 gehaald heeft voor het vak Wiskunde?  Een toets, mits goed gebruikt, is niet een afsluiting van een leerproces, maar een reflectiemoment (feed back) en aanzet (feed forward) voor een continu leerproces. Goed omgaan met toetsing motiveert leerlingen en geeft hen zelfvertrouwen.

Schoolontwikkeling.

Veranderen kost tijd en moeite. Verandering is professionalisering. Verandering raakt een hele schoolorganisatie, dus dit doe je niet alleen. De schoolorganisatie wordt een lerende organisatie. De aanpak is cyclisch en planmatig (voortdurende cyclus van ontwikkeling, evaluatie en bijstelling).

De onderwijsarchitect zet hiervoor de volgende middelen in:

Advies, begeleiding en nazorg bij de invoering en uitvoering van een vooraf met een klant overeengekomen gewenste onderwijsinnovatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van verbeterplannen of het verzorgen van (didactiek)trainingen.

Training en ‘coaching on the job’ van aankomende, beginnende en meer ervaren onderwijsprofessional.

De onderwijsarchitect heeft verschillende workshops ontwikkeld die echt iets opleveren (effectief feedback geven, differentiatie en O&O-leren). Deelnemers werken tijdens deze workshops aan lesmateriaal en instrumenten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse beroepspraktijk.

Behalve de bestaande workshops zijn maatwerktrainingen voor docenten in overleg mogelijk.

Teamontwikkeling. Hoe krijg je een team, sectie of andere groepen van professionals in  beweging? Dit begint bij een gezamenlijke visie opstellen. Hieruit worden doelstellingen geformuleerd en plannen  gemaakt om deze succesvol te verwezenlijken en te borgen. De beweging zal gaan van  intuïtief naar evidence based werken.